Jak se plete počítačová síť - základy sítí
autor: Redakce PCT , publikováno 4.5.2004
"Uplést" počítačovou síť dnes již nemusí být pouze doménou špičkových specialistů. Výrazný pokrok v konstrukci a zjednodušení konfigurace aktivních prvků to umožní i nám. Následující minikurz mapuje nejdůležitější body, které je nutné provést při realizaci sítě využívající dnes nejrozšířenějšího standardu Fast Ethernet a zároveň je malým můstkem ke článkům věnovaným bezdrátovým WiFi sítím a aplikačním serverům. {mospagebreak title=Základní pojmy}

Vytvořeno ve spolupráci s autory projektu REPAIR 2000 a firmou Compex Data Bohemia.

Za pradědečka počítačových sítí můžeme považovat telegrafní a dálnopisné sítě budované v devatenáctém století. Moderní počítačové sítě jsou dnes tvořeny souborem standardů (Ethernet, Fast Ethernet, atd.) a protokolů (IPX, TCP/IP, atd.) zajišťujících vzájemnou výměnu dat mezi počítači a ostatním zařízením v síti.

V organizacích používáme rychlé lokální sítě (LAN - Local Area Network) a pro Internet rozsáhlých světových sítí (WAN - Wide Area Network). V hustě zabydlených aglomeracích jsou lokální sítě propojovány také do metropolitních sítí (MAN - Metropolitan Area Network, jednu má i Praha).

Běžnou lokální síť tvoří propojení aktivních prvků (HUB, SWITCH) pomocí kabeláže s počítači. Koncovými zařízeními bývají počítače síťovou kartou (NIC - Network Interface Card, ta je dnes stále častěji integrována přímo na základní desku PC). Lokální síť může být například prostřednictvím routeru (brány) napojena na Internet.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí

Druhy počítačových sítí

Základem každé počítačové sítě jsou tzv. standardy tvořené souborem pravidel a procedur. Ty jsou schvalovány mezinárodní standardizační organizací a zaručují jednotnost v budování počítačových sítí po celém světě. V našem článku budeme pracovat pouze se standardem Ethernet (IEEE 802.3, datová propustnost 10 Mbps) a Fast Ethernet (IEEE 802.3u, datová propustnost 100 Mbps). Standard Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z, datová propustnost 1000 Mbps) je pro realizaci běžné lokální sítě zatím příliš nákladný. S jeho nasazením uvažujme především v kritickým místech datových uzlů s extrémně zatíženými servery nebo v páteřních vedeních rozsáhlých sítí.

Poznámka: propustnost sítí (včetně připojení k Internetu) se už tradičně uvádí v bitech za sekundu (bps, bits per second) - zatímco velikosti souborů jsme si zvykli uvádět v bajtech (B). S teoretickou maximální "impozantní" rychlostí 100mbps lze sítí stěží protlačit 10-11MB dat za sekundu.

Díky snížení cen aktivních prvků v poslední době je vhodné uvažovat při budování nové sítě především se standardem Fast Ethernet / Gigabit Ethernet. Získáváte tak jistotu dostatečného výkonu sítě do budoucna. Fast Ethernet lze kombinovat případně i s pomalým 10Mbps Ethernetem, ale v tomto případě je nutné sledovat u aktivních prvků a síťových karet, zda oba standardy podporují. U aktivních prvků se jedná o parametr Dual Speed nebo 10/100.

Vzájemnou komunikaci počítačů a ostatních zařízení v síti zajišťuje soubor pravidel, který nazýváme komunikační protokol. Výměna informací probíhá často bez ohledu na typ operačního systému nebo počítače. Největší význam má v současné době díky Internetu protokol TCP/IP, který je podporován většinou operačních systémů. V lokálních sítích s Novell servery lze s výhodou použít protokol IPX. Vzájemné používání více komunikačních protokolů v jedné síti je samozřejmě možné, ale velmi často zbytečné.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Sítě peer to peer

Mezi počítači dochází díky vzájemné komunikaci ke sdílení a následné výměně dat realizované síťovým operačním systémem. Šampiónem nedávné doby byla firma Novell, dnes králuje Microsoft a stále populárnější je operační systém Linux.

Existují v podstatě pouze dva základní modely sdílení dat. Client-to-server (klient-server) je model při kterém je odpovědnost za realizaci sdílení dat striktně rozdělena mezi klienty a samostatné servery. Peer-to-peer model (rovný s rovným) naopak umožňuje přidělení odpovědnosti za realizaci sdílení dat libovolným počítačům v síti nastaveným jako server nebo klient.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Sítě client to server

Z hlediska údržby a bezpečnosti dat lze jednoznačně doporučit pro většinu organizací síť Client-to-server. Server je často jedinou jistotou pro bezpečné zálohování kritických dat. Při návrhu sítě je vhodné preferovat aplikace s možností síťové instalace a plovoucího licencování. Operačním systémem na serveru může být Linux, Windows 2000 Server nebo Windows 2003. Cenově zajímavým řešením pro souborové služby je Linux s instalovaných balíčkem Samba (ten umožňuje spolupráci Linuxu se stanicemi vybavenými operačním systémem Windows).

{mospagebreak title=Začněme topologií}

Topologie počítačové sítě definuje rozložení jednotlivých zařízení a jejich vzájemné propojení pomoci přenosových cest (přenosy po vedení, bezdrátové a satelitní). Pro budování sítě použijeme v článku pouze přenosu po vedení.

Sběrnicová topologie sítě se vytváří pomocí sdíleného koaxiálního kabelu RG-58. Jedná se starší řešení používané v řadě organizací a je nejlevnější alternativou budování počítačové sítě, kterou lze využít pouze pro standard Ethernet (10 Mbps).

Pro standard Fast Ethernet (100 Mbps) a Gigabit Ethernet (1000 Mbps) jsou tyto rozvody nepoužitelné. Kritickým místem je existence společné sběrnice pro počítače na jednom segmentu sítě. Výpadek komunikace si vyžádá v řadě případů revizi celé délky sběrnice se všemi následky pro činnost organizace. Pro budování nové sítě nelze tuto topologii v žádném případě doporučit.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Sběrnicová topologie sítě (Ethernet)

Hvězdicová topologie sítě má proti sběrnicové nesporné výhody především v podpoře standardů Ethernet a Fast Ethernet. Je tvořena aktivními prvky sítě (HUBy a SWITCHe) propojenými kabelovým rozvodem twisted-pair (obsahuje kroucené páry vodičů). U kabelů twisted-pair je důležitým údajem kategorie kabelu (určuje kvalitu a přenosové vlastnosti kabelu). Pro standard Ethernet je nutné použít kabel Category 3 nebo vyšší. Pro standard Fast Ethernet používáme kabel Category 5 nebo vyšší (viz dále).

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Hvězdicová topologie sítě (Ethernet, Fast Ethernet a Gigabit Ethernet)

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
síťová katra (NIC) s kabelem který v případě potřeby umožňuje dálkové zapnutí počítače
(wake-up over LAN)

Pokud již vlastníte počítačovou síť vždy na začátku její rekonstrukce proveďte rozbor stávajícího stavu kabelových rozvodů a topologie sítě. Prakticky se mohou vyskytnout dva případy, které je nutné individuálně řešit při přechodu na Fast Ethernet úplnou nebo částečnou náhradou kabeláží Category 5. V topologii sítě určete nejvíc exponovaná místa počítačové sítě. V sítích client-server se jedná běžně o rozvody páteřních vedení (backbone) mezi počítači klientů a serverem. V sítích pro provoz multimediálních aplikací nebo videokonferencí jsou to prakticky všechny aktivní prvky připojující jednotlivé účastníky seance.

Ostatní kabelové rozvody mohou být podle finančních možností zachovány, nebo nahrazeny. Pro připojení staré koaxiální sběrnice provedené kabelem RG-58 můžeme použít například Ethernet HUB s BNC výstupem. Obecně je tento způsob propojení sítí levným řešením s výrazným vznikem kolizních stavů. V případě již existující hvězdicové topologie pracující na standardu Ethernet je možné připojit stávající kabeláž Category 3 s konektorem RJ-45 pouze prostřednictvím Dual Speed aktivních prvků. Typ kabelu poznáte podle popisky na izolaci. Je nutné také provést kontrolu, jestli není některých vodičů využito pro provoz běžné telefonní sítě.

Poznámka: V současné době je v sítích FastEthernet nejpoužívanějším přenosovým médiem 100 ohmový kroucený dvoupár označovaný jako UTP (Unshelded Twisted Pair). V Evropě je ovšem používanější stíněná modifikace (stíněný bývá celý kabel) tohoto kabelu označovaná jako STP (Shielded Twisted Pair) nebo FTP (Foiled Twisted Pair) - stále se jedná o kabel s impedancí 100 ohm. Ve skutečnosti "pravé" STP kabely mají stíněné oba jednotlivé páry a impedanci 150 ohm.

P.S. Běžné označení pro sítě tvořené krouceným dvoupárem je strukturovaná kabeláž.

 

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Konektory používané pro standard Ethernet a Fast Ethernet

Pro zakončení kabelů používáme konektory. Liší se především technickými parametry, typem fixace a zapojeným počtem vodičů. Koaxiální kabely RG-58 jsou zakončeny vysokofrekvenčním konektorem BNC. Pro kabel Category 3 používáme konektor RJ-45 se čtyřmi zapojenými vodiči. V případě použití standardu Fast Ethernet nebo jeho kombinace se standardem Ethernet musí být použit kabel Category 5 s koncovkou RJ-45 s osmi zapojenými vodiči. Z obrázku je patrné, že koncovky RJ-45 se na pohled neliší. Rozdíl je v parametrech obou konektorů.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí

Nejběžnějším typem optického vodiče je pár SC Fiber s konektorem SC. Fixace i cena konektoru je nákladná, a proto se snaží celá řada výrobců tyto náklady snížit použitím nových technologických řešení. Zřejmě největší ambice na prosazení má konektor VF-45 vyvinutý sdružením kolem firmy 3M. V našem článku nebudeme s optickými vodiči uvažovat. Jejich použití je vhodné především v případě vzdálených budov, nebo v průmyslovém prostředí.

Přenosová rychlost je dána standardem Ethernet nebo Fast Ethernet. Pomocí optických vodičů lze navíc překlenout vzdálenosti až 2000 m. Optimalizací polohy aktivních prvků v síti se lze často vyhnout použití optického rozvodu a ušetřit nemalé finanční prostředky.

Konektory pro všechny typy kovových vodičů se zásadě upevňují mechanicky pomocí fixačních kleští. Vodiče nikdy nepájíme! Došlo by k jejich poškození a ke ztrátě funkčnosti. Fixované konektory již nelze použít pro novou instalaci.


Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Fixační kleště pro kovové vodiče s konektory BNC a RJ-45

Zapojení konektoru RJ-45 je díky většímu množství vodičů složitější. Před fixací je nutné pečlivě zkontrolovat pozice vodičů na správných číslech výstupů (pinů). Standardně používáme kabelů Category 5, a proto je vhodné zapojit všech osm vodičů. Usnadníte si v budoucnu přechod na Fast Ethernet již připravenou kabeláží.

Existuje jediná výjimka, kdy je nutné zapojení vodičů změnit. Jedná se o křížený kabel pro přímé propojení dvou počítačů bez použití aktivních prvků. Toto zapojení nikdy nepoužívejte při konstrukci sítě!

Poznámka: Většina aktivních prvků v síti má přepínač křížení nebo druhý křížený port pro připojení dalšího aktivního prvku.

Všechny vodiče kabelu jsou barevně označeny. Jejich barvy a vlastní zapojení vyplývá ze schémat na obrázku.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Zapojení konektoru RJ-45

Pro upevňování konektorů BNC na koaxiální kabel RG-58 se používá opět fixačních kleští. Ty nejsou ale vybaveny noži pro ořez izolace, který se provádí speciálním nástrojem. Fixační kleště lze zakoupit ve specializovaných obchodech za cenu 500 až 3000 Kč.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Realizace rozvodu pro počítačovou síť a možné úspory

I přes to, že se jedná o slaboproudou instalaci dbejte vždy při kladení vodičů na jejich bezpečné uložení v lištách, pokud možno ve vzdálenosti 20 cm od vodičů elektrického napětí (vzdálenost není kritická). Nejlépe je spolupracovat při pokládání vodičů s osobou, která má přehled o poloze elektrického rozvodu v organizaci. Kabely po fixaci konektorů můžeme prověřit pomocí testeru kabelů prodávaného ve specializovaných obchodech. Pokud dodržíte při instalaci sítě maximální vzdálenost 100 m (metry jsou vyznačeny na kabelu) a fixujete pečlivě konektory není použití testeru kritické. Kabely pokládejte vždy opatrně, nesnažte se je namáhat tahem nebo extrémním ohybem.

Při projektování počítačové sítě můžeme za cenu snížení profesionality provedení ušetřit především na částech zvyšujících přehlednost a odolnost sítě proti vnějším zásahům, kterými je instalační skříň (19" LAN rack) a zásuvky. Při použití instalační skříně a zásuvek tvoří síť kompaktní celek, který je odolný proti vnějším vlivům a poškození. Hlavní rozvody jsou realizovány pomocí drátových (tvrdých) vodičů. Aktivní prvky a počítače se připojují pomocí ohebných vodičů (lanka). Zvyšuje se tak odolnost a životnost rozvodů sítě.

{mospagebreak title=Aktivní prvky HUB a SWITCH}

Běžným zařízením používaným v počítačových sítích byl vždy HUB (rozbočovač). Dnes existuje proti jeho nasazení řada argumentů. HUB je aktivní prvek, který nemá příliš inteligence. Vše co přijde na jeho vstupy, hned posílá na všechny výstupy. Se zvyšujícím se provozem vznikají zbytečné kolize v síti a výrazné zpomalení komunikace. Naopak SWITCH (přepínač) obsahuje inteligentní přepínač a každou informaci posílá pouze na výstup, pro který je určena.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Management aktivních prvků vyšší třídy

U dražších zařízení se můžeme navíc podívat managementem SWITCHe do pomyslné "přepínací kuchyně" a pomocí monitorovací aplikace odhalit případné chyby v síti. Některé vlastnosti HUBů a SWITCHů včetně přepínačů pro kaskádní propojování jsou zobrazeny na obrázku.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Vzhled a vybavení aktivních prvků

Rozšiřovat množství přípojných míst (portů) u aktivních prvků lze prakticky dvěma základními způsoby. Nejjednodušší řešení je realizováno pomocí síťového kabelu připojeného na libovolný výstupní port jednoho HUBu a jeho propojení s přímým portem druhého HUBu. Toto řešení se nazývá kaskádování. Základním omezením pro kaskádování je spojení maximálně čtyř Ethernet HUBů ve vzdálenostech 100 m. Pro kaskádování Fast Ethernet HUBů jsou podmínky ještě přísnější. Podle doporučení CLASS 2 můžeme takto propojit maximálně dva Fast Ethernet HUBy ve vzdálenosti 5 m. Kaskádování Fast Ethernet HUBů podle CLASS 1 je nepřípustné. Pro kaskádování SWITCHů tato omezení neplatí.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Stohování aktivních prvků pomocí SCSI kabelů a zásuvných modulů

Některé typy aktivních prvků lze rozšiřovat pomocí SCSI kabelu propojujícího jejich datovou sběrnici. Délka kabelu je minimální a umožňuje vytvořit STACK (stoh). Výhodou je vysoká datová propustnost propojení dosahující téměř hodnot propustnosti datové sběrnice aktivního prvku (2 až 4 Gbps). Stohovatelné HUBy a SWITCHe jsou obecně dražší a lze je doporučit především do sítě, kde předpokládáme výrazný nárůst přípojných míst. Funkce některých typů aktivních prvků mohou být navíc rozšiřovány prostřednictvím zásuvných modulů. Lze tak například doplnit běžný modulární SWITCH pro kabeláž Category 5 o možnost připojení na FX Fiber. Při návrhu topologie sítě je nutné striktně sledovat délku vodičů. Maximální vzdálenost mezi prvky pro síť Category 5 je maximálně 100 metrů. Toto pravidlo platí obecně, výjimkou je pouze propojení dvou Fast Ethernet HUBů na maximální vzdálenost 5 metrů. Vzdálenost je možné zvýšit optimálním rozložením aktivních prvků, opakovačem (repeater) nebo v kritických případech náhradou kovových vodičů za optické (až 2000 m).

{mospagebreak title=Sítě - modelové situace}

V následující kapitole se zaměříme na konkrétní aplikaci znalostí získaných v předchozí teoretické části. Zkusíme si "uplést" několik typů sítí. U všech modelových situací najdete uveden v závorce příklad aktivních prvků firmy SMC Networks, na kterých byly modelové situace testovány. Pro detailní popis zařízení a samostudium doporučujeme navštívit informační server http://www.compexdata.cz. Logem naší školy jsou označeny příklady zapojení, které přímo využíváme v provozu Fast Ethernet sítě.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Jednoduché propojení dvou počítačů

Jak se plete počítačová síť - základy sítí

Velmi častým požadavkem na dovolené, na cestách nebo na návštěvě u kamaráda je propojení dvou počítačů pro realizaci přenosu dat. Pokud jsou tyto počítače vybaveny síťovými kartami v interním nebo PCMCIA provedení není nic jednoduššího. Realizaci spojení je možné provést speciálně zapojeným "kříženým" kabelem Category 5 bez použití aktivního prvku. Základní rozdíl v zapojení kabelu spočívá ve změně zapojení pinů 1, 2, 3, 6 v jednom z konektorů RJ-45.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Malá domácí síť

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
malé levné HUBy (na obrázku EDIMAX) dnes nahrazují dnes stále častěji přepínače (switche)

Řešení této situace je velmi jednoduché. Do sítě je nutné umístit jediný centrální aktivní prvek a tem pomocí vodičů o maximální délce 100 metrů připojit k osobním počítačům vybaveným síťovýma kartami. Podle finančních možností můžete použít HUB pro standard Ethernet (SMC 3605T) nebo Fast Ethernet (SMC 5604DS). Toto řešení není v žádném případě vhodné pro realizaci propojení více budov, které tvoří oddělené potenciály, např. samostatné rodinné domy. Prakticky dojde k poškození aktivního prvku. Jistým řešením jsou filtrační moduly vyráběné například firmou APC.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Síť pro organizaci nebo firmu

Příkladem může být počítačová učebna na škole připojená na jediný server. Předpokládáme zajištění maximální vzdálenosti do 100 metrů. Ideálním řešením této situace je aplikace jediného klasického nebo stohovatelného aktivního prvku Fast Ethernet. Vzhledem k cenám aktivních prvků je výhodnější upřednostnit SWITCH bez managementu před HUBem.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Rozsáhlá informační síť v organizaci

Návrh topologie této sítě již vyžaduje jisté zkušenosti. Obecně musíme vycházet především z množství použitých serverů a jejich specializaci. Například server pro ekonomickou divizi umístit na SWITCH ekonomické divize, do kterého jsou připojeni odpovídající uživatelé. Jednotlivé SWITCHe v divizích je nutné propojit Fast Ethernetem nebo Gigabit Ethernetem. V naší ukázce je použit jediný server pro celou organizaci. Má to často své výhody. Jádrem sítě by měl v tomto případě být SWITCH s managementem. Kritické místo sítě se nachází v místě spojení serveru a SWITCHe. Zde je velmi vhodné začít s aplikací Gigabit Ethernetu. Jednotlivé divize jsou připojeny pomocí HUBu, což je v současnosti neefektivní řešení. Pokuste se je nahradit SWITCHi.

Propojení vzdálených budov již nedoporučujeme realizovat bez detailní konzultace se specialistou. Obecně lze použít do 2000 metrů optický vodič FX Fiber jak pro standard Ethernet tak Fast Ethernet. Zásadním problémem je při nezávislých pozemcích schvalovací řízení a výrazně vyšší cena investice do optického rozvodu sítě a do aktivních prvků (SMC Tiger SWITCH s optickým modulem). Tuto situaci je velmi nevhodné řešit pomocí kovových vodičů!

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Propojení vzdálených budov

Poznámka: Jsou místa kde nelze použít spojení optikou. Důvodem může být např. přílišná nákladnost položení kabelu nebo dokonce nemožnost položení kabelů. V tom případě jsou používány bezdrátové technologie. Ty byly časem rozvinuté tak, že jsou používány jako alternativa lokálních sítí založených na kabelových systémech. Nevýhodou jsou prozatím cena a relativně nízká rychlost.

Síťové karty

Síťové karty do počítačů vybírejte vždy s ohledem na použitý standard komunikace. Ideálním řešením je samozřejmě karta podporující oba standardy 10/100. Do přenosných počítačů je vhodné použít kombinované karty pro sběrnicovou a hvězdicovou topologii PCMCIA. Běžně je tento přechod řešen pomocí přídavného modulu přímo na kabelu.

Připojení vlastních klientských stanic pomocí FX Fiber se v současné době díky vysokým nákladům nepreferuje. Situaci může ovšem v budoucnu změnit některý z nových propojení. Například zakončení pomocí konektoru VF-45 lze realizovat za 1/5 ceny konektoru SC. Pro detailní studium jednotlivých karet můžeme doporučit řadu interních karet PCI, které umožňují připojit kovové nebo optické vodiče Ethernet a Fast Ethernet pomocí konektorů BNC, RJ-45, SC nebo VF-45.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Provedení interních síťových karet

Instalace síťových karet je klasicky řešena pomocí běžných postupů. Nastavení komunikační rychlosti Ethernet / Fast Ethernet a režimu Half Duplex / Full Duplex probíhá u doporučovaných SWITCHů a dvourychlostních HUBů zcela automaticky. Například pokud budete mít ve stanici síťovou kartu SMC Ether Power 10/100 a tu připojíte pomocí plně zapojeného kabelu Category 5 na SMC EZ SWITCH 10/100 bude implicitně komunikovat na maximální možné rychlosti, což je Fast Ethernet a Full Duplex. Stav je indikován diodovým polem na SWITCHi a diodami LED na síťové kartě. Nastavení optimálního módu přenosu je dnes již řešeno u většiny síťových karet automaticky (Auto-Negotiation). Pro správnou funkci síťové karty je nezbytně nutné mít instalován ovladač pro používaný typ operačního systému provázaný s komunikačním protokolem (TCP/IP, IPX atd.) a používanou službou (Server, Client atd.). Pozor na použití Gigabit Ethernet adaptérů, mají jeden zásadní požadavek, jejich plný výkon využijete pouze na 64 bit PCI slotu. Standardní počítače jsou osazeny pouze 32 bit PCI sloty a karta v nich funguje jen na "půl dechu".

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Trunking může navýšit výkon komunikace se serverem, vyžaduje ovšem driver a switch

Dalším řešením je použití funkce Trunk, která prakticky umožňuje přenášet data paralelně po více kanálech (síťových adaptérech). Problém je ovšem v tom, že musíte mít speciální ovladač a funkci v managementu, která podporuje trunk řešení.

Jak se plete počítačová síť - základy sítí
Takto vypadá management tentokrát od firmy 3COM pro datové spojení kanálů Port Trunk

Petr Fořt, vytvořeno ve spolupráci s Compexdata Bohemia. Originál naleznete zde: http://www.sweb.cz/repair2000

 
Komentáře k článku
RSS
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
3.5.2004 23:27:06   0.0.0.xxx 2833
Neni nad clanek obrazky - teda hlavne kdyz nejsou videt
4.5.2004 00:07:19   0.0.0.xxx 3133
obrazky, obrazky, ukazte se
4.5.2004 05:50:45   0.0.0.xxx 2731
Oupsss... omlouvám jsem, teď by mělo být vše už ok :-)
4.5.2004 06:29:11   0.0.0.xxx 3132
Určitě by za zmínku stálo využití routeru např. v malých sítích (SOHO). Dnes je v mnoha domácnostech více PC popř. přenosných zařízení a při jednom poskytovateli připojení k internetu je router nejvhodnější volbou.
4.5.2004 06:36:01   0.0.0.xxx 2830
pro cloveka co bude stavet site s optikou, tenhle clanek asi neni a pro lammu co si cross kablem chce spojit dva pocitace je zase moc slozity

4.5.2004 06:51:17   0.0.0.xxx 2930
Jsem toho nazoru, ze clanek je i pro zacatecnika velice srozumitelny. Skvely clanek.
4.5.2004 07:17:44   0.0.0.xxx 3129
tak tak, velice dobry clanek, tohle sou proste zaklady a ty se hodi vzdycky.
4.5.2004 08:05:26   0.0.0.xxx 2929
Jen houšť a více. Velmi povedené. Kdy bude pokračování?
4.5.2004 08:15:05   0.0.0.xxx 2929
coz oto, clanek pekny, ale na muj vkus zbytecny, protoze kdo z lidi co ctou PCT bude stavet nejakou firemni sit, kde se uplatni vice nez jeden hub? Ale i tak jsem si to rad precet, bylo to celkem zajimave.
4.5.2004 08:19:44   0.0.0.xxx 2729
Dobry clanek, gdy bude pokracování? :-)
4.5.2004 08:54:13   0.0.0.xxx 3230

V clanku se mylne uvadi, ze fast ethernet potrebuje vsech 8 dratu.
Pouzivany standard 100Base-TX pouziva draty pouze 4. Existuje sice jeste norma 100Base-T4, ktera pouziva vsech 8 dratu, ale tu jsem
nikde v provozu nevidel :-) Gigabit ethernet pak 8 dratu vyzaduje.

A protoze se na 100Base-TX pouzivaji pouze 4 draty, daji se s pomoci
rozdvojek udelat z jednoho kabelu dva. To se vyuziva, kdyz uz dalsi draty nemuzete natahnout a potrebujete vic kabelu.
4.5.2004 09:40:24   0.0.0.xxx 3030
Pro začátečníky určitě dobrý článek.

Jak tu kdosi uváděl, tak v podstatě jediný UTP používaný standart pro FastEthernet je 100BASE-TX a ten potřebuje 4 dráty ne 8. Zbytek se pak může používat taktéž pro síť nebo pro telefon atd.

Pro GigabitEthernet exituje taky standart 1000BASE-CX. Ten funguje na UTP category 5+ a právě tento potřebuje všech osm drátů.

A z toho vyplývá poslední věc, křížení cross kabelu bych osobně poupravil na křížení i druhých dvou párů aby byly připraveny na případný přechod na 1000BASE-CX a nebo to nekřížit vůbec a používat cross vstupy prvků nebo prvky automaticky detekující a provádějící křížení.

4.5.2004 10:11:35   0.0.0.xxx 2930
To zapojenie je volajake divne nie?
4.5.2004 10:56:30   0.0.0.xxx 2830
"daji se s pomoci rozdvojek udelat z jednoho kabelu dva. To se vyuziva, kdyz uz dalsi draty nemuzete natahnout a potrebujete vic kabelu. "

ako na to ? som lamka ale toto by sa mi dost hodilo

dik moc
4.5.2004 11:39:41   0.0.0.xxx 2829
tak to ja to v realu pouzivam ;) je to celkem bezna vec, metalikou proste protahnes Gbit - chce to ale 64bit PCI
4.5.2004 11:50:13   0.0.0.xxx 2931
mas pravdu obrazek pro krizenej kabel je spatne. podle nakresu by to sice fungovalo, prokrizeni oranzoveho a zeleneho paru je v poradku, ale v praxi a i podle normy se krizi pouze tyto pary, modry a hnedy zustavaji na obou koncich stejne...
4.5.2004 12:22:25   0.0.0.xxx 2728
A ten rovný(přímý) má být tak jak je na obrázku ??? Já měl zato,že podle normy je na kraji žlutý ???
4.5.2004 12:23:05   0.0.0.xxx 2728
Máte pravdu, že stačí 4 dráty, bohužel kvalitativně se prodávají převážně 8 vodičové kabely. 4 vodičové jsou certifikovány pro Fast Ethernet pouze výjimečně a nejsou u nich zaručeny potřebné vlastnosti. Ale principiálně měly být další čtyři vodiče využity jako záloha nebo pro telekomunikační rozvody ve strukturouvané kabeláži.
4.5.2004 12:45:28   0.0.0.xxx 2829
silne nedoporucuji!!! teoreticky to mozne je ale tech 60V ,nebo kolik v tech telefonech je, vyrobi takovy ruseni ze sit pak neprojde certifikaci na cat5!!! mluvim s osobni zkusenosti ne ze jedna pani povidala! "rozdvojka" je v poho.
4.5.2004 13:01:17   0.0.0.xxx 2928
Pri dnesnych cenach Gb NICs v pohode aj na 32bit ... rozhodne je to viditelne zrychlenie a narast priepustnosti ... nemam to presne zmerane ale co som videl na obycajnych PC tak to dava asi tak 27 - 30 MB/s ... pri suvyslejsich files aj viac ... odporucam
4.5.2004 13:25:42   0.0.0.xxx 2828
Používám IE 6.0SP2 a pokud se připojuji bez proxy serveru, tak se mi nezobrazí:
http://www.pctuning.cz/ilustrace2/zaklsiti/2_peer%2520to%2520peer.gif
http://www.pctuning.cz/ilustrace2/zaklsiti/1_client%2520serv er.gif
http://www.pctuning.cz/ilustrace2/zaklsiti/pc_to%2520_pc.gif
http://www.pctuning.cz/ilustrace2/zaklsiti/13_spojeni%2520budov.gif
4.5.2004 13:29:02   0.0.0.xxx 2830
Kde sa da zohnat SP2 pre IE6??? Ja viem iba o SP1. Priamy link by bodol.
4.5.2004 13:35:48   0.0.0.xxx 2732
To uz je na tom pctuning tak spatne, ze sem uz plete i site? Jak uvedl uz kdosi predemnou...clanek je o nicem...lama si da dom jeden hub nebo cross cabel a vic nepotrebuje. Profik tohle cist nebude, protoze pro nej sou zde uvedene informace opet o nicem. Posledni dobou dochazi pctuningu dech a to jako ze dost. Novinky stoji za howno, clanky sou posledni dobou az na par vyjimek dost nezazivne atd. Drive sem cetl tento web pomerne casto...dnes uz sem zabloudim jen obcas a zrovna narazim na podobnou ptakovinu. Co takhle udelat recenze nekolika LCD panelu 19,20,21 apod.?
Dejte se hosi nejak dohromady...tohle je uz vazne mimo misu.
4.5.2004 14:06:17   0.0.0.xxx 2928
neco o bezdratovych sitich nic???
4.5.2004 14:13:58   0.0.0.xxx 2828
V pohodicke.ja osobne nejaku tu siet som uz potiahol a netreba sa bat tych dlzok.Stara dabra RG58ka nam tu slapala aj 400metrova vetva a tie dlzky TPkabla sa mozu tiez presvihnut.Ovsem karty pouzivame vyhradne 3com teda pouzivali.
4.5.2004 15:50:25   0.0.0.xxx 2928
kategorie 5e a výše definuje velmi přesně spoustu parametrů ala NEXT, PS-NEXT atd. a krom toho také velmi přesně co může a co nesmí v kanálu (mezi oběma konci spoje) být. Ty 4 drátky navíc jsou tam velmi důležité, slouží právě pro eliminaci přeslechů a s rozdvojkou (ať už tam pak běhá telefon či další počítač) byste té kvality nedosáhli. Takže nikoliv jako záloha! Samozřemě mohou takové zprasené rozvody na nějakou omezenou dobu na omezenou vzdálenost s omezenou dostupností omezeně fungovat, ale certifikát by pro takový rozvod dalo leda prase, pro které je certifikát jenom kus papíru, kterým chtějí zákazníkovi zacpat hubu. Osobně bych do toho šel leda v případě nějaké nedůležité domácí síťky a když by to mělo být třeba někde ve firmě, tak bych raději horizontální kabeláž "povýšil" logicky na páteř a připojil switch i na druhý konec (se souvisejícím nastavením). Podle instalačních norem by ale firma měla instalovat zhruba 3x tolik zásuvek, kolik je reálně potřeba, právě aby v budoucnu nedocházelo k nedostatkům, Navíc se v dnešní době používá i pro telefon ethernetových rozvodů, tedy je možné využít i volných telefonních portů (či používat ip telefonii). Krom toho už naprostá většina ve světě instalovaných kabeláží je kategorie 6, protože s nimi je pak možný podstatně levnější přechod na gigabitový ethernet (norma pro kat6 a aktivní prvky předpokládá jednosměrný provoz vždy po dvou párech v každém směru, zatímco norma pro kat5e a aktivní prvky používá obousměrný přijímač/vysílač v každém směru na každém páru, takže ji je potřeba čtyřikrát více a podstatně menší a tedy problematičtější) a případně i na další rychlosti (už jsou v plánu desetigigabity na kat6). Je třeba si uvědomit, že kabeláže vydrží ve zdi minimálně dvacet let, takže myslet jen na letošní potřeby se nevyplácí.
4.5.2004 17:20:59   0.0.0.xxx 2729
Firewire RULEZ :-) a gdyz je integrovanej tak se nemusi nic kupovat a chodi monohem rychlejc nez 100Mb je skoro jako 1000Mb na 32bit :-)
4.5.2004 18:42:06   0.0.0.xxx 2829
Na http://www6.tomshardware.com/motherboard/20040430/index.html velmi dobre rychlosti, ale aj lepsi HW inak fayn review.
4.5.2004 19:41:10   0.0.0.xxx 2830
problem u clanku pana Kwolka je s obrazky vzdycky. Na priklad u jedne z predchozich recenzi LCD monitoru se mi nezobrazil zadny obrazek, protoze Kerio Personal Firewall povazoval obrazky za reklamu a tak to nezobrazil. Problemem je umisteni obrazku do divnych adresaru.
4.5.2004 22:04:30   0.0.0.xxx 2728
veru hej, 125m utp kabla (vzduchom), sietovka sis 900 ani link nezasvieti, realtek 8139 uz ma link (ale prenos nejde), 3com 905b ide cca 50mbit na druhej strane je switch smc
4.5.2004 22:21:38   0.0.0.xxx 2729
Taky bych uvital neco o bezdratu )))
5.5.2004 06:02:07   0.0.0.xxx 2829
jsem zkousel udelat 130m dlouhy segment z TPcka a zkousel jsem to mezi dva 3com huby, mezi sitovku a hub a i mezi 3c509b a switch (ale micronet) a fungovalo to (kabel byl spojeny ze 100m a 30m kusu) jinak sitovky jako 3c900 3c509b se chytaly pokazde (se sis 900 nebyl problem na 100m)

mozna u tebe byl problem ve switchi ;)) (smc je hrozny)
5.5.2004 08:25:01   0.0.0.xxx 2829
Riesenie 2 kablov v jednom pouzivaju napriklad taki lenivci ako ja. Popripade hodim k ethernetu do kablu este 2 telefonne linky a vyuzivam vsetkych 8 vodicov :-).
nat:
Vyuziva sa 1.,2.,3. a 6. kablik. Pokial pouzivas dvojzasuvky, zvysok pouzijes na druhu zasuvku( teda jeden dvojpar pre jednu a druhy dvojpar pre druhu zasuvku).
5.5.2004 09:09:04   0.0.0.xxx 2828

Myslim, ze modry a hnedy je potreba prohodit pro gigabit ethernet.
Pro fast ethernet jsem je vzdy delal rovne.

5.5.2004 10:08:13   0.0.0.xxx 2728
Na PRD!!!
5.5.2004 10:15:31   0.0.0.xxx 2829
Mam v síti nekolik NIC 3C905-TX. Shodou okolnosti je na obrazku na 2 straně článku. OS W98 a většina PC po restartu hlásí problém s IRQ NIC. Další restart vše v pohodě, další restart opět problém. Zkrátka se PC restartuje nadvakrát - jako Hujer do práce. Setkal se s tím někdo? Jsou to různá PC, Intel 200MMX, Cel366, Amd 1,2G - nic čeho by se dalo chytit...
5.5.2004 11:36:21   0.0.0.xxx 2827
mela by k tomu existovat nejaka diagnosticka utilita a tam by se melo dat nastavit vsechno, osobne techto sitovek mam nekolik a fungujou bez sebemensich problemu (v deskach byva integrovana jen zvukovka - nic vic)
5.5.2004 13:19:57   0.0.0.xxx 2829
... se vší úctou... Tak nějak si představuji nic neříkající odpověď. Jsi-li na pochybách, mumlej :o)
5.5.2004 14:52:00   0.0.0.xxx 2730
Krizeni zbylych paru je k nicemu. Na 1000BASE-CX totiz zadne krizene kabely neexistuji. Spojeni dvou stanic bez switche se provadi klasickym rovnym kabelem.
5.5.2004 15:20:27   0.0.0.xxx 2829
Tak to jsem se felil. Na metalickém gigabitu jsem zatím nic nekřížil a tohle jsem si jen myslel. Normu Gigabitu přečtenou nemám :-/ Koukám, že mám zase co dohánět...
5.5.2004 16:38:26   0.0.0.xxx 2629
nevím proč se dneska bavit o 10 mbit kartách ??? vždyť 100 mbit (fast ethernet) síťovka se prodává za 140 Kč s dph ??? hub už taky lehce neseženete, 5 portový 100 mbit switch stojí kolem 500 Kč

radši piště o wifi to má budoucnost,

abyste provrtaly zeď v paneláku vás bude stát více usilí a peněz než 2 síťovky a switch
5.5.2004 16:42:17   0.0.0.xxx 2728
Ten konektor co je na obrazcich spis vypada jako TNC. BNC ma po bokach 2 diry. Jen aby si nekdo nekoupil TNC a pak to sroubil do sitovky !!
5.5.2004 17:35:54   0.0.0.xxx 2828
Já jsem pouze nainstaloval Windows XP Prof. SP1 a k tomu všechny aktualizace.

Joro: Nešly by ty obrázky přejmenovat na názvy bez mezer?
5.5.2004 19:54:05   0.0.0.xxx 2729
Kolko PC/uzivatelov musi byt v sieti, aby sa uz povazovala za MAN ?
5.5.2004 23:19:24   0.0.0.xxx 2729

Dufam, ze to nie su blaboly, takto som o tom cital:


Gigabit ethernet nevyzaduje osem kablov, iba ked chces giga. Pouzivaju sa 4 pary, kazdy na rychlosti 250 Mbit. Ked zapojis jeden par, mas 250Mbit. Ked zapojis pary tri, tak dostanes 750 Mbit. Ked vsetky, tak mas giga.


Prave mi napada, ze gbit asi nie je full duplex, ked ma tie iste kable na vysielanie aj prijem. Vysvetli mi to niekto?

5.5.2004 23:34:08   0.0.0.xxx 2730
cele mesto
6.5.2004 05:44:09   0.0.0.xxx 2827
chtels neco ceho by se dalo chytit, tak sem ti neco napsal, kdyz uz se nedokazes chytit ani tohohole, tak to je opravdu tezke
6.5.2004 08:44:37   0.0.0.xxx 2829
ten rovny je spravne, na kraji muze byt bud oranzovy nebo zeleny, jsou dve normy A a B zapojeni. je uplne jedno kterou pouzijes, ale v praxi sem se setkal v 90% se zapojenim jak pises tedy oranzova na kraji.
6.5.2004 14:39:21   0.0.0.xxx 2629
Budu-li mit rekneme tri switche za sebou ve vzdalenosti vzdy 100 m, bude to fungovat?
6.5.2004 18:22:13   0.0.0.xxx 2928
U switchů ano a to jak na standardu Ethernet tak FastEthernet u hubu pouze na standardu Ethernet.
6.5.2004 21:13:58   0.0.0.xxx 2827
No WiFi tak jak ji zname teď asi není budoucnost, ale je aktuální teď, tak proč nepíšete o ní? Na začátku navnazení a pak skoro ani čárka.
Osobně bych radši uvítal softwarové řešení sítí. HW poradí každej technik v shopu, ale SF je přeci jen horší-alespo
ň pro mě.
7.5.2004 08:37:39   0.0.0.xxx 2729
Siet s optikou nebude stavat nejaky clovek ale urcite nejaka firma, zariadenia na spajanie konektorov s oprickym kablom stoja "majland". A ked si chces chces stavat hoci aj malu siet je treba pochopit ako siet funguje...
7.5.2004 08:44:55   0.0.0.xxx 2829
Mas sice pravdu ale asi existuje nejaka norma, ktora hovori, ze pri sieti typu fast ethernet musia byt zapojene vsetky "draty". A na Gigabit ethernet nestaci kabel kategorie 5e
9.5.2004 12:12:13   0.0.0.xxx 2629
Chtelo by to vice praxe a mene dat na PR kecy.

1. 4pary jsou v kabelu kvuli univerzalnosti strukturovane kabelaze. Protoze ruzne aplikace vyuzivaji ruzny pocet runych paru - on totiz po SK nemusi behat jenom ethernet.

2. Co se rozdvojek tyka, tak se jedna o odpojitelne prislusenstvi SK, ktere nijak trvale neovlivnuje parametry vlastni kabelaze a do certifikace systemu se nezahrnuje - je to to same, jako pouziti nejakych NONAME patch kabelu, proste je odpojim a SK ma sve parametry - a pokud potrebuju nekde do jednoho portu dostat 4 telefony, nebo 2 PC na 100Mb, neni v tom zadny problem a o prasatech muze mluvit jedine hlupak. BTW, vasi pozornosti doporucuju napr. system AMP ACO, tam jsou rozdvojky primo soucasti zasuvek a s certifikaci neni zadny problem :-).

3. Pocet zasuvek si urcuje zakaznik, dodavatel ma hlas poradni. Normy na pocty zasuvek jsou hezke (a jejich cilem je hlavne prodat co nejvic materialu), ale zase jenom hlupak se je snazi slepe dodrzovat. Jak dlouho si myslite, ze ty kabely v normalni firme ve zdi vydrzi? Obvykle je firma na jednom miste par let (reknem 5), a jak se rozviji/krachuje, tak pak se bud stehuje jinam, nebo probehne rekonstrukce, pripadne se cast prostor prestane vyuzivat. A prijde nekdo jiny, kdo bud tu sit vubec nevyuzije, nebo si z nejruznejsich duvodu vybuduje vlastni. A kolotoc se toci dal ...

4. Z hlediska ochany investic je pro firmu vyhodnejsi, kdyz si SK necha udelat podle soucasnych potreb s prihlednutim k predpokladnemu rozvoji behem nekolika malo pristich let, nez ted investovat mnohem vetsi prachy do systemu, ktery budou momentalne vyuzivat sotva na 20% a ktery bude stejne za 5 let zastaraly - a nove systemy budou za stejne, nebo i nizsi penize.

5. V minulych 5-10ti letech se nainstalovaly kabelaze CAT5, ktere porad s prehledem staci na fast ethernet, coz je a jeste chvili bude obvykle priojeni pracovnich stanic. A dokud nebudou paterni propoje na necem radove rychlejsim, nez je gigabit, tak se na desktop gigabitove pripojeni nedostane. Ten vas kec o prevaze kabelazi CAT6 ve svete se tyka novych instalaci, celkovy pomer vsech exitujicich siti vedou CAT5(e).
9.5.2004 12:12:56   0.0.0.xxx 2728
nebudou paterni propoje na necem radove rychlejsim, nez je gigabit, tak se na desktop gigabitove pripojeni nedostane. Ten vas kec o prevaze kabelazi CAT6 ve svete se tyka novych instalaci, celkovy pomer vsech exitujicich siti vedou CAT5(e).
9.5.2004 12:15:53   0.0.0.xxx 2828
Nesvadej to na aktivky, neni kabel jako kabel, kvalitni jede i 160m, smejd vic nez 100 ani omylem. To same plati o soubehu s 230V.
10.5.2004 07:09:40   0.0.0.xxx 2827
To co bylo v článku bych řekl všichni dotčení poměrně důkladně znají. Ale co se třeba věnovat aktuálním otázkám okolo bezdrátu ? A mě osobně by dost zajímalo, jakým způsobem se nastavují směrovací tabulky routerů atd. - prostě jít trošku víc do hloubky...
11.5.2004 12:53:13   0.0.0.xxx 2729
Zdravím, co se týče Prahy, tak ta mám několik MAN sítí, bohužel drtivá většina snad kromě CZFREE není přístupná veřejnosti.
13.5.2004 10:47:10   0.0.0.xxx 2829
Mam doma propojeny 2 PC krizenzym kabelem 50m tazeny elektikarskyma trubkama pudou, sklepem .. hruza.
Neslo to protahnout tak jsem utrhl konektor, natahl kabel, napajel jsem to na sebe a 3 roky jedu na tutu "provizorku" fast eth. 100% OK zadne ruseni. Vystridal jsem asi 5 PC vse integrovane sitovky (napr. PC CHips, ECS, a jine "kvality")

Ta kabelaz ma velke rezervy.
14.5.2004 15:55:19   0.0.0.xxx 2829
nevite nekdo jak se menuje zarizeni co si vytahne s ethernetoveho kabelu poterbne napeti a napaji hub nebo switch, dik
26.5.2004 20:05:44   0.0.0.xxx 2727
Jmenuje se Power over ethernet, bezne se vyskytuje pod zkratkou PoE.
17.1.2005 22:57:23   0.0.0.xxx 2827
Co je to za blbost ten popisek u jednoho obrazku, ze levne huby dnes stale casteji nahrazuji prepinace??? Prave naopak Switche stoji cca stejne jako Huby a navic nevytvari kolizni domeny. Dneska by si uz Hub skoro nikdo nekoupil.
Howgh
24.2.2005 06:47:26   0.0.0.xxx 2928
Ale kus. Dovolil bych si rozplest
Za prve. Da se to udelat prasacky-tj. lepidlem. To neni moc drahy a ja mnel lepidlo treba v sade SC konektoru. Nevyhoda je ze casem se vlastnosti lepidla meni k horsimu a snizuje se tepelna vodivost.
Za druhy brouseni. To uz je drazsi. Sadu jsem poridil od 3M za 3500Kc. Je tam brousitko,mikroskop a nejaka ta bizuterie.
Kabely nejsou drahy. I instalaci by zvladl ,Predpokladam ze prdeni ethernetu jde v telefonu pekne slyset)) A zcela jiste mate na kabelu i ADSL ktere vam nak zahadne vypadava ;) A to i za predpokladu ze UTP kabl ma twistovani prave kvuli preslechu. Mno jen tak dal. Jsem zvedav az si nekdo pojem Power on Lan vylozi jako ze tam ma pustit 220V ze site...

Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz

0 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 0Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.